De belofte van Flevo Academie

Wij verschaffen onderwijs waarmee je leert
op een duidelijke en flexibele wijze

 • Onze tijdlijn
  timeline-image-01

  #1 Zoeken naar goed onderwijs

  Voorheen konden aspiranten terecht bij een vakschool; studiecentrum Minerva. Helaas heeft de onderwijsinspectie begin 2020 de onderwijsvergunning van Minerva ingetrokken wegens een ondermaatse onderwijskwaliteit (zie rapport). Door dit besluit verloor de beveiligingssector zijn enige vakschool. Beveiligingsorganisaties moesten uitwijken naar algemene onderwijsinstellingen. Een groep van acht organisaties ervaart minder onderwijskwaliteit bij de algemene onderwijsinstellingen. Samen besluiten zij om een eigen vakschool te starten.

 • Oprichtings- en instellingsplan schrijven
  timeline-image-02

  #2 Haalbaarheid eigen
  onderwijsinstelling bestuderen

  Er sluiten meer beveiligingsorganisaties aan waarna in februari 2020 een haalbaarheidsstudie volgt. Er wordt onder andere besproken welke normen en waarden werkgevers willen terugzien bij afgestudeerde beveiligers. Een pilotgroep van 20 niet-aspiranten toetst het studiemateriaal en geeft feedback. Middelen en expertise worden gepoold en een oprichtings- en instellingsplan komt tot stand. De eerste aspiranten starten in april met de brancheopleiding particulier onderzoeker.

 • Accreditatieproces onderwijsinspectie
  timeline-image-03

  #3 Onderwijsprogramma's van mbo-studies beoordelen op kwaliteit

  Voor de mbo-studies is een diepgaandere accreditatie vereist. Het college vraagt in juli 2020 via DUO feedback op het ontwikkelde onderwijsprogramma bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Er komt een gesprek met de onderwijsinspecteur op gang. De kandidaten voor zowel het bestuur als de examencommissie worden overlegd. Er wordt een bestuursvoorzitter geworven die zich academisch specialiseert in binnenlandse veiligheid en digitale criminaliteit. Flevo Academie geeft in een tweede ronde omstreeks het laatste kwartaal van 2021 inzage in het zelf ontwikkelde lesmateriaal en presenteert de samenstelling van de examencommissie.

 • Ontvangst schoolvergunning
  timeline-image-04

  #4 Eerste klassen in afwachting

  Inmiddels hebben wij diploma-erkenning ontvangen van het SVH om de opleiding Horecaportier te starten in Mei! De opleidingen Beveiliger 2, Beveiliger 3 en Vakman-ondernemer liggen nog ter accreditatie bij het Ministerie van OCW. Bij goedkeuring wordt ons lesmateriaal in gebruik genomen en is ons kwaliteitsstelsel inclusief de integriteit van ons personeel voldoende geborgd.

  Wij zijn voornemens uiterlijk augustus 2022 en anders januari 2023 te starten met de eerste MBO cohorten. De BHV/EHBO cursussen en de opleiding tot Particulier Onderzoeker zijn gestart.

Flevo Academie groeit met jou mee!
De weg naar goed onderwijs staat open Ga naar ons opleidingsaanbod

Over Flevo Academie

Meest gestelde vragen

Het bestuur van Flevo Academie bestaat uit een tweehoofdig College van Bestuur. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het personeel. Zij zoekt regelmatig afstemming met zowel de ondernemers- als aspirantenraad. Beide raden genieten vergaande adviserings- en instemmingsrechten.

Leden van het Bestuurscollege
 • Mr. D. Hopman, portefeuille Onderwijs en Regelgeving
 • Mevrouw S. Warmenhoven-Martina, portefeuille Externe relaties
De examencommissie bestaat uit een drietal leden. De examencommissie is het orgaan dat toezicht houdt op de onderwijskwaliteit. Zonder haar toestemming wordt er geen diploma uitgereikt. De examencommissie is in beginsel autonoom en gebruikt de wet als richtlijn. Wij maken gebruik van een centrale examencommissie voor alle opleidingen.

Leden van de centrale examencommissie
 • Wordt na accreditatie openbaar gemaakt, voorzitter
 • is de hoofddocent van het generieke van Rekenen.
 • Wordt na accreditatie openbaar gemaakt, secretaris
 • heeft jarenlange ervaring opgebouwd als werkkracht in de politie- en beveiligingssector. Heeft veel inzicht in marktbehoeften en denkwijzen van opdrachtgevers.
 • Wordt na accreditatie openbaar gemaakt, jurist
 • begrijpt wetten als de Wet educatie en beroepsonderwijs en haar uitvoeringsbesluiten. Heeft inzicht in de eisen die de overheid aan examinering en diplomering stelt.
Jazeker! Wij verzamelen al persoonsgegevens van aspiranten in een aspirantendossier. Dit dossier bevat onder andere de onderlinge communicatie en audiovisuele gegevens van een aspirant. Persoonsgegevens worden bewaard totdat de wettelijke of contractuele bewaartermijnen zijn verstreken. Wil je inzage in jouw dossier of ben je als buitenstaander benieuwd of wij informatie van jou verwerken? Stuur dan een mail naar ons.
De onderwijskwaliteit wordt op getrapte wijze gemonitored. Op het hoogste niveau keurt de onderwijsinspectie ons College en de onderwijsprogramma's van onze vakschool. Het College draagt vervolgens zorg voor het functie- en competentiemanagement van het onderwijspersoneel dat de onderwijsprogramma's uitvoert. Dit doet het College middels een beleidsverklaring waarin een kwaliteitsbeleid wordt voorgeschreven die bindend is voor de hele organisatie. Het College gaat in evaluatie- en functioneringsgesprekken na of medewerkers het voorschrift volgen.

Het College moet daarbij consensus vinden met vertegenwoordigende organen binnen de onderwijsinstelling. De ondernemersraad en aspirantenraad adviseren over nieuw beleid. Op enkele terreinen moeten beide raden nieuw beleid goedkeuren alvorens het wordt bekrachtigd. De ondernemersraad vertegenwoordigd het personeel en de aspirantenraad vertegenwoordigd de aspiranten. Beide raden waken erover dat hun belangen voldoende worden meegenomen in de besluitvorming.

Binnen dat politieke spanningsveld benoemt het College de leden voor de examencommissie. Ook leden van de examencommissie vallen onder het functie- en competentiemanagement van het College. De examencommissie is het orgaan dat waakt over de kwaliteit van het onderwijs. Zij controleren of een aspirant over alle benodigde competenties beschikt alvorens er een diploma wordt uitgereikt.
Flevo Academie heeft zijn werkprocessen dusdanig ingericht dat er sprake is van een plaate organisatie met zelfsturende teams. Hierdoor kunnen wij de winstmarge die normaal gesproken gedrukt wordt door hierarchische lagen uit de berekening van de cursusgelden laten. Een deel van vrijgekomen marge is gebruikt om de cursusgelden te verlagen. Het resterende deel wordt gebruikt voor het bekostigen van aanvullende contacturen, de inzet van gastdocenten en onderzoek naar de effectiviteit van onderwijsmethodieken en kennisoverdracht.

De oprichters van Flevo Academie hebben op statuutniveau machtsverhoudingen met elkaar verweven om te waarborgen dat bestuursleden de belangen van medewerkers, deelnemers en het bedrijfsleven meewegen in beleidsvorming. Wij verwachten dat een onderlinge verwevenheid van deze partijen ten goede komt aan het onderwijs. Het bestuur mag geen salaris aan zichzelf uitkeren bij slechte prestaties en dient voor al het overige advies of instemming te vragen aan diverse medezeggenschapsraden.
Overige aanbieders kenmerken zich door een streven naar groei. Dat houdt in dat uitbreiding het belangrijkste doel is van concurrenten als LOI, NTI en Capabel Pro. Dit groeistreven vertaalt zich terug naar het willen aanbieden van vele opleidingen in diverse branches.

Flevo Academie is een vakschool met twee doelen; het leveren van effectief onderwijs en de eer en goede naam van de beveiligingssector beschermen. Onze vakschool wil zich juist specialiseren in de beveiligingsbranche en aanverwante cursussen. Wij zijn daarmee de enige vakschool die zich specialiseert in recherche- en beveiliging. En ja, dat zie je terug in ons onderwijs; wij hebben onze eigen lesstof ontwikkeld.

Daarnaast stellen wij onszelf ten doel om in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens een openbare zwarte lijst aan te houden voor fraude en oplichting binnen de beveiligingssector. Daarmee kunnen we bijdragen aan het versterken van integriteit onder beveiligers en werkgevers die vallen onder de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr).